Bestuur

Bestuur

Bestuur en doelstelling Molenstichting Weerterland

Molens zijn monumenten met een vaak al lange geschiedenis. De oudste molens in het Weerterland, de Broekmolen in Stramproy en de Sint Jansmolen, ook in Stramproy, hebben een geschiedenis van zelfs enkele honderden jaren. Dat betekent echter allerminst dat het bestuur van Molenstichting Weerterland een gezelschap is van oude heren die ‘de wijsheid in pacht’ (denken te) hebben of die weten ‘wat goed voor de molens is.’

Het bestuur van Molenstichting Weerterland probeert in samenspraak en samenwerking met de molenaars en alle andere aan de molens verbonden vrijwilligers en in goed overleg met de gemeente Weert (als eigenaar van de molens), collega molenorganisaties en andere instanties en instellingen een beleid te voeren waardoor de belangen van alle partijen zo goed mogelijk gediend zijn.

Molenstichting Weerterland heeft zitting in de Commissie Cultuurhistorie van de gemeente Weert en in de Molenadviesraad van Vereniging De Hollandsche Molen.


 

Molenstichting Weerterland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die als zodanig door de belastingdienst is geregistreerd.

Alle relevante en specifieke ANBI informatie zoals financiële gegevens, jaarverslagen e.d. vindt u hier:

 

ANBI-goedgekeurddoel

 


 

Uitwerking doelstelling

Molenstichting Weerterland is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt:

 • Het behoud en onderhoud van de molens in Weert als cultureel erfgoed
 • De molens zoveel als mogelijk te laten draaien en voor het publiek toegankelijk te maken en houden
 • De molens zoveel mogelijk te laten malen
 • Reclame voor de molens te maken 
 • Draagvlak voor het molenbehoud te creëren
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde kunnen zijn voor de cultuurhistorische projecten in Weert
 • Te waken over de molenbiotopen van alle Weerter wind- en watermolens.

 Hoofdpunten van het actuele beleidsplan

 • Werving en opleiding van molengidsen en molengastheren en gastvrouwen
 • Introductie en implementatie van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor molens en het voeren van een actief veiligheidsbeleid
 • Versterken en bevorderen van de toeristische waarden en dagrecreatieve functie van de molens.
 • Samenwerking met andere molenstichtingen en molenorganisaties in en buiten de eigen regio
 • Vergroten van de historische kennis over de wind- en watermolens in het Weerterland.

 

Het bestuur  van de Molenstichting Weerterland wordt gevormd door:

(stand per 01-01-2020)

 

Bestuur:

    •    Rolf Zincken

DB lid, voorzitter. (tijdelijk)
Observantenstraat 14
6001 AM  Weert
e.mail:rolfz@home.nl

 

 

 

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143135.bmp

 • Frans Driessens.

DB lid, penningmeester.
Financiën en veiligheidsbeleid
Bestuursverantwoordelijke Sint Annamolen Tungelroy

Heerlijkheidlaan 43
6004  VZ  Weert
tel 06 23962944  email: frans-driessens@planet.nl

     •   Koos van Lieshout

DB lid, tweede penningmeester.

Smeetjeshofstraat 18
6005 SC Tungelroy
e-mailadres: j.vanlieshout@ziggo.nl

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143142.bmp

 • Jacques Paulissen.

Lid belast met molenbeheer, organisatie, contacten molenaars, klussers en molenburen.
Bestuursverantwoordelijke molen Sint Anna Keent.

Maasstrichtstraat 35
6004 VW  Weert
tel: 06-53366468  email: jpa.paulissen@gmail.com

 

    •  Paul Horstman

Secretaris, Veiligheid

Boshoverweg 4
6002 AN Weert

e-mailadres: paul.horstman@lijbrandt.nl


 
  •  Math Beeren

Bestuurslid, Monumentbewaker

Torenroth 15
6039 AH Stramproy
e-mail: m.beeren@kpnmail.nl

    •   Ton Verspeek

Bestuurlid algemeen

Barth. Diazstraat 20
5554 PK Valkenswaard
e-mail: aj.verspeek@gmail.com

    •   Rolf Zincken

     Bestuurslid algemeen

Observantenstrat 14
6001 AM Weert
e-mail: rolfz@home.nl

 • Vacature

Bestuurslid jeugdzaken

 • Vacature

Bestuurslid Contacten bedrijfsleven, sponsoring, advertenties

 • Vacature
 • Commissie RI+E

Molenstichting Weerterland maakt actief werk van veiligheidsbeleid op de molen en hanteert hierbij de RI+E’s voor de molens zoals opgesteld door Vereniging De Hollandsche Molen (Risico Inventarisatie en Evaluatie).  Daarvoor is binnen de Molenstichting Weerterland een speciale werkgroep actief.

Hierin hebben zitting:

{aul Horstman, coördinator RI+E werkgroep

{aul Horstman, coördinator RI+E werkgroep

 • Paul Horstman (cöördinator)
 • Wim Adriaens
 • Jac Leijssen
 • Math Beeren
 • Frans Driessens


Binnen het bestuur zijn de functies van voorzitter, secretaris, coordinator vrijwilligers en van algemeen bestuurslid momenteel vacant. Bovendien zoekt het bestuur ook nog een bestuurslid belast met contacten met het bedrijfsleven en een bestuurslid dat zich wil gaan bezighouden speciaal met het ontwikkelen van een jeugdplan.

Het bestuur kan bovendien door een ambtelijk secretaris, geen lid van het stichtingsbestuur, terzijde worden gestaan.

Ook de functie van ambtelijk secretaris is momenteel vacant.

Het bestuur van MS Weerterland vergadert maandelijks op de laatste maandag van de maand vanaf 20.00 uur.

Voorstellen of andere informatie gericht aan het bestuur kunt u mailen aan: info@molensinweert.nl


Statutenen en Doelstellingen van de Stichting

De doelstellingen van de Molenstichting Weerterland zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze statuten zijn op 14 mei 2005 gepasseerd bij notaris mr. Martinus in aanwezigheid van G. Weerts, G. Feyen en J. Van den Heuvel.

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1 1) De stichting draagt de naam Molenstichting Weerterland.

2) Zij heeft haar zetel in Weert.

3) De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 1) De stichting heeft tot doel:

 • – het behoud en onderhoud van de molens in Weert als cultureel erfgoed van Weert.
 • – de molens zoveel als mogelijk te laten draaien en voor het publiek toegankelijk te houden.
 • – de molens zoveel mogelijk te laten malen.
 • – reclame te maken voor de molens.
 • – te bevorderen dat de molens een meerwaarde kunnen zijn voor de verschillende cultuurhistorische projecten in Weert.

DOEL

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • – het houden van lezingen en/of tentoonstellingen waardoor de belangstelling voor het hiervoor vermelde doel bij het publiek wordt opgewekt of gestimuleerd.
 •  – het geven van adviezen en van materiële en/of financiële hulp ter bereiking van vermeld doel.
 • het verzorgen en/of steunen van uitgaven op vermeld gebied.
 • het zoeken van samenwerkingsverbanden in Nederland doch ook daarbuiten. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.

Adresgegevens Molenstichting Weerterland

Secretariaat (tijdelijk):

Molenstichting Weerterland :

Bankrelatie:

Rabobank Weerterland Rabobank Weerterland. Kasteelplein, Weert.

 • Molenstichting Weerterland Internationaal:
 • IBAN nummer: NL 95 RABO 0130 7334 90
 • BIC: RABONL2U

Molenstichting Weerterland op Internet en Sociale media:

 • www.molensinweert.com en www.molensinweert.nl
 • Facebook: ms.weerterland
 • Twitter: @weerterland  @openmolensweert